Category Archive : Polska

1

Biebrza – spływ tratwą

       INSPIRACJE / Polska

Tu war­to dodać, że pro­fe­sjo­nal­na tra­twa bie­siad­na (a po Bie­brzy żeglują tyl­ko ta­kie jed­nost­ki) jest wy­po­sażona w siatkę chro­niącą młodych pasażerów (zwłasz­cza tych racz­kujących) przed zbyt bli­skim kon­tak­tem z wodą. Na pokładzie cze­kają sze­ro­ki stół i ka­ju­ta do spa­nia, a miłośnicy bli­skie­go kon­tak­tu z na­turą nie po­win­ni prze­ga­pić możliwości roz­bi­cia na­mio­tu na da­chu ka­ju­ty. Za dnia na­to­miast jest to ide­al­ne miej­sce do po­dzi­wia­nia wi­doków. Za pierw­szym…… Read More »

0

Beskid Niski – z plecakiem przez góry i doliny

       Polska

„Za każdym ra­zem, gdy tu je­steśmy, wi­dzi­my, ile tra­ci­my, gdy nas tu nie ma” – tak wpi­sał się kie­dyś Krzysz­tof do księgi pamiątko­wej Domu na Łąkach.   Święta praw­da! Jed­no z naj­lep­szych miejsc, by roz­począć przy­godę z Be­ski­dem Ni­skim, to Do­li­na Bie­licz­nej. Po­tok kil­ka razy prze­tnie nam drogę, więc albo trze­ba będzie zdjąć buty, albo prze­stać się przej­mo­wać tym, że w bu­tach będzie­my…… Read More »